«

»

jun 25 2013

Print this Članak

Upisni info 2013

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA S A R A J E V O

 

Na osnovu člana 80 do 88 Zakona o visokoškolskom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:22/10) a u skladu sa Statutom Univerziteta u Sarajevu Stomatološki fakultet sa klinikama raspisuje:

K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu Integrisanog studija u akademskoj 2013/2014 godini

Fakultet upisuje sedamdesetpet (75) kandidata (40 redovnih studenata državljana BiH, 30 samofinansirajućih -redovan studij sa punim fondom nastave, a troškove studija snose sami studenti i (5 stranih državljana uz plačanje troškova školarine ).

Podnošenje prijava sa dokumentima vršit će se od 26.06.2013 godine do 06.07.2013.godine do 12.00 sati. u Studentskoj službi Fakulteta.

Za prijavu na Konkurs potrebno je slijedeće :

  • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju ,odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH(,ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti)
  • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova (takmičenja-fizika)
  • „ Posebno priznanje« koje dodjeljuje ministar za obrazovanje,nauku i mlade dodjeljuje se 5 bodova kao i kandidatima koji dolaze izvan Kantona Sarajevo,a u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja su imali odličan (5) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje.
  • uvjerenje ukoliko je kandidat iz jedne od kategorija: djeca boraca-branitelja BiH,djeca ratnih vojnih invalida,djeca šehida, poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida, djeca organizatora otpora,djeca veterana-prvoboraca,djeca nosilaca najviših ratnih priznanja,(čl.1,2,5 i 24 Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH,prečišćeni tekst „službene novine Kantona Sarajevo“ br;45/12)
  • prijava (Obrazac se dobija u Studentskoj službi)
  • uplata materijalnih troškova u visini 40 KM vršit će se na žiro račun fakulteta br:3389002207973374 kod „UNI CREDIT BANK“

Na osnovu uspjeha u srednjoj školi (rangiranje kandidata vršit će se na osnovu općeg uspjeha,uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij Biologija, Fizika i Hemija, rezultata ostvarenih na takmičenjima iz Fizike i „ Posebnog priznanja ministra obrazovanja i nauke“ a za učenike iz drugih kantona sa prosjekom 5.

Kandidati, nakon objavljene rang liste, a koji imaju pravo upisa u I (prvi) semestar akademske 2013/2014 godine bit će naknadno obavješteni o terminu upisa.

Permanent link to this article: http://www.sf.unsa.ba/wb12/2013/06/25/upisni-informator/